წესები და პირობები

  1. მეგობრებო, ეს პორტალი ემსახურება ეროვნული დემოგრაფიის ზრდას და გთხოვთ სხვა მიზნით ნუ შემობრძანდებით.
  2. ვულგარული და სექსულაური შინაარსის, სურათებიანი პროფილი არ დაიშვება და წაიშლება.
  3. უცხოელების პროფილი არ დაიშვება, წაიშლება.
  4. აუცილებელია, მთავარი სურათი იყოს სახის ფოტო.
  5. ტელეფონის ნომრებიან და სხვა შეუსაბამო სურათებიანი პროფილი არ დაიშვება.
  6. ყველა ქვეყნიდან შესაძლებელია დარეგისტრირდეს ქართველი მომხმარებელი და აუცილებელია მიუთითოს, ადგილი მდებარეობა: საზღვარგარეთი.
  7. პორტალი დრო და დრო დაიხვეწება და მისი ძირელული პოსტულატები არ შეიცვლება.

გთხოვთ, ყურადღებით წაიკითხოთ შემდეგი სარგებლობის პირობები და თუ არ ეთანხმებით ყველა ქვემოთ მოცემულ პირობას, დაუყოვნებლივ შეწყვიტეთ ვებგვერდის გამოყენება და აღარ გამოიყენოთ იგი. თქვენ ეთანხმებით mijnuri.ge-ს გამოყენებას მხოლოდ კანონიერი მიზნებისთვის და არა რაიმე ფორმით, რომელიც არღვევს, ზღუდავს ან აფერხებს სხვათა გამოყენების უფლებებს. კატეგორიულად აკრძალულია რაიმე შეუსაბამო და არასათანადო შინაარსის გადაცემა, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს დისკომფორტი სხვა მომხმარებლებისთვის და დაარღვიოს დიალოგის ნორმალური მიმდინარეობა .

ცვლილებები – საიტის პირობების განახლებები

Mijnuri უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს შეცვალოს ან განაახლოს mijnuri.ge-ს გამოყენების პირობები. მომხმარებლების პასუხისმგებლობაა შეამოწმონ პირობები შეცვლილია თუ განახლებული. ამიტომ, თქვენ ეთანხმებით გამოყენების ყველა განახლებულ პირობას, სანამ განაგრძობთ საიტის გამოყენებას. თუ არ ეთანხმებით შეცვლილ ან განახლებულ პირობებს, გთხოვთ, აღარ გამოიყენოთ ვებგვერდი. თუ mijnuri.ge-ზე რაიმე კონკრეტულ პირობებს შეამჩნევთ, წინამდებარე პირობებთან წინააღმდეგობა, ეს კონკრეტული პირობები სავალდებულოა.

საავტორო უფლება / სავაჭრო ნიშანი

Mijnuri მართავს mijnuri.ge-ს და აწვდის შინაარსს მთლიანად ან ნაწილობრივ თავად Mijnuri-დან და სხვა წყაროებიდან. mijnuri.ge-ს შიგთავსი, ყველა სახელთან, სურათთან და ლოგოსთან ერთად, რომელიც დაკავშირებულია Mijnuri-სა და მესამე მხარის პროდუქტებთან და სერვისებთან, ექვემდებარება ეროვნულ და საერთაშორისო საავტორო და სასაქონლო ნიშნის კანონებს. თქვენ არ შეგიძლიათ შეცვალოთ, დააკოპიროთ, დააკოპიროთ, ხელახლა გამოაქვეყნოთ, გამოაქვეყნოთ, გადასცეთ ან გაავრცელოთ ან ჩამოტვირთოთ თქვენს კომპიუტერში ზემოთხსენებული პორტალების კოდებისა და პროგრამული უზრუნველყოფის ჩათვლით. თქვენ თანახმა ხართ გამოიყენოთ შინაარსი მხოლოდ პირადი და არაკომერციული მიზნებისთვის, იმ პირობით, რომ საავტორო და საკუთრების უფლებები დაცულია. აქ მოცემული ნებისმიერი სტატია არ შეიძლება იყოს ინტერპრეტირებული, როგორც mijnuri.ge-ს ზემოთ აღნიშნული შინაარსის უკანონო გამოყენება. თქვენ არ შეგიძლიათ დაბეჭდოთ, გამოაქვეყნოთ ან გადაწეროთ დასაბეჭდად ან გამოსაქვეყნებლად და პირდაპირ ან ირიბად გაავრცელოთ mijnuri.ge-ს შინაარსი. თუ არსებობს რაიმე შეუსაბამობა ამ პირობებსა და კონკრეტულ პირობებს შორის, რომლებიც მითითებულია მიჯნურსა და მის პარტნიორებს შორის რადიო და სატელევიზიო გადაცემების და სხვა სამაუწყებლო მასალის გადანაწილების შესახებ კონტრაქტებში, მაშინ უპირატესობა ენიჭება კონტრაქტებში მოცემულ პირობებს. თქვენ არ შეგიძლიათ შეინახოთ შიგთავსის მთელი ან ნაწილები თქვენს კომპიუტერში – გარდა პირადი და არაკომერციული მიზნებისა.

ბმულები ვებსაიტებზე

mijnuri.ge შეიძლება შეიცავდეს ბმულებს სხვა ინტერნეტ საიტებზე, რომლებსაც მართავს მესამე პირები. მიჯნური არ ახორციელებს ოპერირებას ან ზედამხედველობას მიწოდებულ ინფორმაციას, პროდუქტებსა და სერვისებს და არ იძლევა ცალსახად ან ირიბად გარანტიას ამ საიტებზე არსებული შინაარსისა და გამოყენების შესახებ.

წევრობა და ანგარიში

Mijnuri წაშლის იმ მომხმარებლის ყველა ანგარიშს, რომელსაც აღმოაჩენს, რომ აქვს ერთზე მეტი ანგარიში, რათა ხელი შეუშალოს სხვა მომხმარებლებს ან გააფუჭოს ზოგადი წესრიგი. მომხმარებლებმა უნდა შეიყვანონ მოქმედი ელექტრონული ფოსტის მისამართი, რომელშიც ისინი რეგულარულად შედიან. Mijnuri წაშლის დროებითი ან მესამე პირის ელ.ფოსტის მისამართებით დასრულებულ ნებისმიერ რეგისტრაციას გაფრთხილების გარეშე. თუ მისამართი არასწორია, Mijnuri ითხოვს ელექტრონული ფოსტის მისამართის განახლებას. Mijnuri იტოვებს უფლებას წაშალოს ნებისმიერი მომხმარებლის ანგარიში, თუ აღმოაჩენს, რომ მომხმარებელს აქვს წვდომა პროქსი IP-ების მეშვეობით, რათა შენიღბოს მრავალი Mijnuri ანგარიშის გამოყენებით ან რომ მომხმარებელი ბოროტად იყენებს Mijnuri-ის რომელიმე სერვისს.

თქვენ არ შეგიძლიათ შეზღუდოთ ან დაბლოკოთ სხვა მომხმარებლების გამოყენება ფორუმებით და სხვა ინტერაქტიული ველებით, თქვენ არ შეგიძლიათ გამოაქვეყნოთ ან გადასცეთ რაიმე უკანონო, მუქარის შემცველი, შემაშფოთებელი, დამამცირებელი, უხეში, პორნოგრაფიული ან ამორალური ინფორმაცია, რომელიც არღვევს ან თუნდაც ხელს უწყობს ნებისმიერი ეროვნული ან საერთაშორისო კანონების დარღვევას (მათ შორის, ადგილობრივი და სახელმწიფო დონის კანონმდებლობას), წარმოადგენს დანაშაულებრივ ქმედებას და შეიცავს ცილისწამებას და ცილისწამებას,

თქვენ არ შეგიძლიათ განათავსოთ ან გადასცეთ რაიმე ინფორმაცია, პროგრამული უზრუნველყოფა ან სხვა მასალები, მათ შორის საავტორო უფლებებით დაცული, სასაქონლო ნიშნით ან საკუთრების უფლებებით დაცული და მათგან ადაპტირებული, რომელიც არღვევს სხვების კონფიდენციალურობას ან მაუწყებლობის უფლებებს და არღვევს ან ეწინააღმდეგება სხვის უფლებებს მფლობელის გარეშე. “ან საავტორო უფლებების მფლობელის” ნებართვა, თქვენ არ შეგიძლიათ განათავსოთ ან გადასცეთ რაიმე სახის ინფორმაცია, პროგრამული უზრუნველყოფა ან სხვა მასალა, რომელიც შეიცავს ვირუსს ან სხვა მავნე ელემენტებს, თქვენ არ შეგიძლიათ განათავსოთ, გადასცეთ ან გამოიყენოთ ნებისმიერი ინფორმაცია, პროგრამა ან მასალა, რომელიც შეიცავს რეკლამას. კომერციული მიზნებისთვის, Mijnuri არ არის ვალდებული ზედამხედველობა გაუწიოს ფორუმებს და სხვა ინტერაქტიულ სფეროებს და თქვენ ეთანხმებით Mijnuri-ის არასავალდებულო პოზიციას ზედამხედველობისთვის ამ ტერიტორიების გამოყენებით. თუმცა, „მიჯნური“ იტოვებს უფლებას შეცვალოს, წაშალოს და დაამატოს ნებისმიერი ინფორმაცია და მასალა, რომელიც სრულად ან ნაწილობრივ შეუთავსებელია ზემოაღნიშნულ პირობებთან, უარყოს ან აკრძალოს მისი მაუწყებლობა, ასევე გამოაცხადოს ნებისმიერი ინფორმაცია, როცა ოფიციალურად ეს კანონის მოთხოვნაა. ან ადმინისტრაციული წარმოება.

უსაფრთხოება

მკაცრად რეკომენდირებულია, რომ მომხმარებლებმა არ მიაწოდონ არც მისი და არც მესამე პირის ტელეფონის ნომრები, ფოსტის მისამართები, სახლის მისამართები და ა.შ. საკუთარი უსაფრთხოებისთვის ფორუმების, ჩატის ოთახების და სხვა ინტერაქტიული ზონების გამოყენებისას.

იურიდიული პირობები

ნებისმიერი დამახინჯებული ტექსტი, ვიდეო, პროგრამა და ხმოვანი ჩანაწერი ან რაიმე უკანონო მასალა დაუშვებელია mijnuri.ge-ზე გაზიარება და/ან გადაცემა. კატეგორიულად აკრძალულია უკანონო პროტესტის ან აქტივობის ან რეკლამის განხორციელება, რათა წაახალისოს მიჯნური. .ge. სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, რომ mijnuri.ge-ს ფორუმებზე, ჩატ-რუმებსა და სხვა ინტერაქტიულ ზონებზე მომხმარებლების მიერ გაგზავნილი კონტენტი იყოს ორიგინალური. გაგზავნილი შინაარსი არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს ეროვნულ ან საერთაშორისო (მათ შორის ადგილობრივ და სახელმწიფო დონეზე) საავტორო და სასაქონლო ნიშნის კანონებს.

პასუხისმგებლობის უარყოფა

მიჯნური არ არის პასუხისმგებელი ნებისმიერი სახის ზიანისთვის, რომელიც წარმოიქმნება საიტის ან Mijnuri-ის შინაარსის გამოყენებით. ამ საიტის მასალებში ჩადებული ფუნქციები არ არის გარანტირებული შეუფერხებლად ან შეცდომის გარეშე. ჩვენ არ ვიძლევით გარანტიას, რომ საიტი ან Mijnuri-ის კონტენტი თავისუფალია ვირუსებით ან რაიმე თვისებით ინფიცირებისგან. Mijnuri იყენებს გონივრულ ძალისხმევას, რათა უზრუნველყოს მისი შინაარსის სიზუსტე, სისწორე და სანდოობა, თუმცა ჩვენ არ ვაძლევთ გარანტიას სიზუსტის, სისწორისა და სანდოობის შესახებ.  საიტი შედგება საძიებო ფუნქციისგან. Mijnuri უარს იტყვის პასუხისმგებლობაზე ჩვენს საძიებო ინდექსში ან დირექტორიაში მოცემული ინფორმაციის შინაარსზე ან ხელმისაწვდომობაზე. მიჯნური ასევე უარს ამბობს პასუხისმგებლობაზე ნებისმიერი დირექტორია ან ძიების შედეგის სისრულესა და სიზუსტეზე.

პასუხისმგებლობის შესღუდვა

არავითარ შემთხვევაში მიჯნური, მისი დირექტორები, წევრები, თანამშრომლები ან აგენტები არ არიან პასუხისმგებელი რაიმე პირდაპირი, სპეციალური, არაპირდაპირი ან თანმიმდევრული ზიანისთვის ან რაიმე სახის სხვა ზარალზე, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება გამოყენების დაკარგვაზე, მოგებაზე ან დაკარგვაზე. მონაცემები, იქნება ეს კონტაქტში მყოფი ქმედება, დელიქტური (მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება დაუდევრობით) ან სხვაგვარად, რომელიც წარმოიქმნება ან რაიმე გზით არის დაკავშირებული საიტის, სერვისების, მიჯნურის კონტენტის ან მასალების გამოყენებასთან ან მის გამოყენებასთან. საიტი, მათ შორის შეზღუდვის გარეშე ნებისმიერი ზიანი, რომელიც გამოწვეულია ან გამოწვეულია მომხმარებლის მიერ მიჯნურიდან მოპოვებულ ინფორმაციაზე დამოკიდებულებით, ან რომელიც გამოწვეულია შეცდომების, გამოტოვების, შეფერხებების, ფაილების ან ელ.ფოსტის წაშლის, შეცდომების, დეფექტების, ვირუსების, მუშაობის ან გადაცემის დაგვიანებით ან შესრულების ნებისმიერი წარუმატებლობა, გამოწვეული იქნება თუ არა ალლაჰის ქმედებებით, კომუნიკაციების წარუმატებლობა, ქურდობა, განადგურება ან მიჯნურის ჩანაწერებზე, პროგრამებსა თუ სერვისებზე არასანქცირებული წვდომა. არავითარ შემთხვევაში მიჯნურის ერთობლივი პასუხისმგებლობა, იქნება ეს კონტრაქტი, გარანტია, დელიქტური (მათ შორის დაუდევრობა, აქტიური, პასიური თუ მიკუთვნებული), პროდუქტის პასუხისმგებლობა, მკაცრი პასუხისმგებლობა ან სხვა თეორია, რომელიც წარმოიშობა ან დაკავშირებულია საიტის გამოყენებასთან, არ უნდა აღემატებოდეს. ნებისმიერი კომპენსაცია, რომელსაც იხდით, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, მიჯნურს საიტის წვდომისთვის ან გამოყენებისთვის.

მოქმედი კანონი და ადგილი

ნებისმიერი საქმის დროს, რომელიც დაკავშირებულია თქვენს მიერ საიტის გამოყენებასთან დაკავშირებით, სასამართლო პროცესზე უნდა წარედგინოს ანკარაში,  რომ თუ თქვენ რაიმე ფორმით დაარღვიეთ ან დაემუქრებით მიჯნურის ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებს, მიჯნურმა შეიძლება მოითხოვოს განკარგულება ან სხვა შესაბამისი შეღავათი სასამართლოში. საქართველოს კანონმდებლობა არეგულირებს ზემოხსენებულ საქმეებს და ამით მხარეები ექვემდებარებიან თურქეთის რესპუბლიკის სასამართლოების ექსკლუზიურ იურისდიქციას მათთან დაკავშირებულ ყველა დავასთან დაკავშირებით. თუმცა, ამ შეთანხმებაში არაფერი ზღუდავს მიჯნურის უფლებას მოითხოვოს დროებითი, დროებითი ან დამცავი დახმარება კომპეტენტური იურისდიქციის ნებისმიერ სასამართლოში.

შეზღუდვები

მომხმარებლები, რომლებიც არ ემორჩილებიან გამოყენების პირობებს და კონფიდენციალურობის პოლიტიკის წესებს, მიიღებენ ელფოსტას ფორუმებზე და სხვა ინტერაქტიულ სფეროებზე მათი წვდომის უარყოფის შესახებ. მათი Mijnuri ანგარიში(ებ)ი წაიშლება, თუ მომხმარებლები გააგრძელებენ წესების დარღვევის მიუხედავად შენიშვნა. მიჯნური იტოვებს უფლებას მიაწოდოს მომხმარებლის ინფორმაცია მესამე პირებს (ხელისუფლებას, დამსაქმებლებს და ა.შ.) ამ სფეროების ბოროტად გამოყენების თავიდან ასაცილებლად.